Inicio » Política de privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A presente Política de Privacidade foi desenvolta tendo en conta o disposto pola Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal en vigor, así como polo Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á circulación destes datos, en diante o RGPD.

Esta Política de Privacidade ten por obxecto poñer en coñecemento dos titulares dos datos persoais, respecto dos cales se está solicitando información, os aspectos específicos relativos ao tratamento os seus datos, entre outras cousas, as finalidades dos tratamentos, os datos de contacto para exercer os dereitos que lle asisten, os prazos de conservación da información e as medidas de seguridade entre outras cousas.

Responsable do Tratamento

Denominación: A XANELA DO MAXÍN, SL

Teléfono de contacto: 635 364 587

Correo electrónico: info@axaneladomaxin.com

Tratamentos de datos:

Os datos de carácter persoal que se soliciten, no seu caso, consistirán unicamente naqueles estritamente imprescindibles para identificar e atender a solicitude realizada pola persoa titular dos mesmos, en diante a persoa interesada. Dita información será tratada de forma leal, lícita e transparente en relación coa persoa interesada. Por outra banda, os datos persoais serán recollidos para finalidades determinadas explícitas e lexítimas, non sendo tratados ulteriormente de maneira incompatible cos devanditos fins.

Os datos recollidos de cada persoa interesada serán adecuados, pertinentes e non excesivos en relación ás finalidades correspondentes para cada caso, e serán actualizados sempre que sexa necesario.

A persoa titular dos datos será informada, con carácter previo á recollida dos seus datos, dos extremos xerais regulados nesta política coa finalidade de que poida prestar o consentimento expreso, preciso e inequívoco para o tratamento dos seus datos, conforme aos seguintes aspectos.​

Finalidades do tratamento.

As finalidades explícitas para as cales levan a cabo cada un dos tratamentos veñen recollido nas cláusulas informativas incorporadas en cada unha das vías de toma de datos (formularios web, newsletter…).

Con todo, os datos de carácter persoal da persoa interesada serán tratados coa exclusiva finalidade de proporcionarlles unha resposta efectiva e atender as solicitudes practicadas pola persoa usuaria, especificadas xunto á opción, servizo, formulario ou sistema de toma de datos que o titular utilice.

Lexitimación

Por regra xeral, previo ao tratamento dos datos persoais,A XANELA DO MAXÍN SL obtén consentimento expreso e inequívoco do titular dos mesmos, mediante a incorporación de cláusulas de consentimento informado nos diferentes sistemas de recollida de información.

Con todo, no caso de que non se requira o consentimento da persoa interesada , a base lexitimadora do tratamento na cal se ampara A XANELA DO MAXÍN SL é a existencia dunha lei ou norma específica que autorice ou esixa o tratamento o tratamento dos datos da persoa interesada .

Destinos

Por regra xeral, A XANELA DO MAXÍN SL non procede á cesión ou comunicación dos datos a terceiras entidades, salvo as requiridas legalmente, con todo, no caso de que fose necesario, ditas cesións ou comunicacións de datos infórmanse á persoa interesada a través das cláusulas de consentimento informado contidas nas diferentes vías de recollida de datos persoais.

Procedencia

Por regra xeral, os datos persoais recóllense sempre directamente da persoa interesada, con todo, en determinadas excepcións, os datos poden ser recollidos a través de terceiras persoas, entidades ou servizos diferentes da persoa interesada. Neste sentido, este extremo será trasladado á persoa interesada a través das cláusulas de consentimento informado contidas nas diferentes vías de recollida de información e dentro dun prazo razoable, unha vez obtidos os datos.​

Prazos de conservación:

A información solicitada da persoa interesada será conservada mentres sexa necesaria para cumprir coa finalidade para a cal foron solicitados os datos persoais, de forma que, unha vez cumprida a finalidade os datos serán cancelados. Dita cancelación dará lugar ao bloqueo dos datos conservándose unicamente ao dispor das AAPP, Xuíces e Tribunais, para atender as posibles responsabilidades nadas do tratamento, durante o prazo de prescrición destas, cumprido o citado prazo procederase á destrución da información.

Datos de navegación:

En relación aos datos de navegación que se poidan tratar a través do sitio web, no caso de que se recollan datos sometidos á normativa, recoméndase consultar a Política de Cookies publicada no noso sitio web. Dereitos das persoas interesadas: A normativa en materia de protección de datos outorga unha serie de dereitos ás persoas interesadas ou titulares dos datos, usuarios do sitio web ou persoas usuarias dos perfís das redes sociais de A XANELA DO MAXÍN SL.

Estes dereitos que asisten ás persoas interesadas son os seguintes:

Dereito de acceso: dereito a obter información sobre se os seus propios datos están a ser obxecto de tratamento, a finalidade do tratamento que se estea realizando, as categorías de datos que se trate, as persoas destinatarias ou categorías de destinos, o prazo de conservación e a orixe dos devanditos datos.

Dereito de rectificación:

Dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos ou incompletos.
Dereito de supresión: dereito a obter a supresión dos datos persoais.
Dereito de oposición: dereito a opoñerse a un determinado tratamento baseado no consentimento da persoa interesada .
Dereito de limitación: dereito a obter a limitación do tratamento dos datos.
Dereito á portabilidade: dereito a obter os datos nun formato estruturado, de uso común e de lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento conforme á normativa de protección de datos.​

Así mesmo, a persoa interesada ten dereito a presentar unha reclamación diante da autoridade de control competente

As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos indicados, dirixíndose a info@axaneladomaxin.com mediante escrito, indicando na liña de Asunto o dereito que desexa exercitar e achegando documento acreditativo da identidade (co DNI)

Neste sentido A XANELA DO MAXÍN SL atenderá a súa solicitude o máis axiña posible e tendo en conta os prazos previstos na normativa en materia de protección de datos.